Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba – Csaba Kupa/Cup
Serdülő Leány Párbajtőr | Adolescent Girls Epée
Békéscsaba, 2014. május 18. vasárnap/sunday

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
BALOGH Zsófia Sz-L Bau Balaton   3 1 2 V 1 1/5 -10 12
SÁRI Emese Oms-Tata V   V V V 4 4/5 11 24
BARTA Luca Galba Ve V 2   2 V 2 2/5 -4 16
GÁLFALVY Nóra Vasas Sc V 3 V   V 4 3/5 5 22
TÓTH Zsófia Szvse 2 0 4 3   2 0/5 -14 11
EGERSZEGI Alexandra Dve V V V V V   5/5 12 25

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
GNÁM Tamara Tsc   V V V V V 5/5 18 25
ENACHE Talida Rom-Br 2   3 V 4 1 1/5 -7 15
TUFAN Andreea Rom-Nagyv 0 V   3 2 4 1/5 -9 14
KIS Evelin Dve 1 2 V   V V 3/5 -2 18
TÖRÖK Karola Szvse 2 V V 3   2 2/5 -4 17
KARDOS Brigitta Vasas Sc 2 V V 4 V   3/5 4 21

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
FEHÉRTÓI-NAGY Lili Vasas Sc   4 V V V 1 3/5 2 20
BOGDÁNYI Zita Dve V   4 4 V 1 2/5 -2 19
TÓTH Petra Bhse 4 V   V V 1 3/5 -1 20
FÖLDI Bianka Szolnok 2 V 4   4 2 1/5 -7 17
CIOCIU Ana Rom-Br 2 2 3 V   3 1/5 -9 15
FEKETE Laura Dhse-Pmd V V V V V   5/5 17 25

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
CSOKNYAI Lilla Vasas Sc   V V V V V 5/5 13 25
SZABÓ Dóra Szvase 1   2 1 2 3 0/5 -16 9
DIACONU Ana Rom-Br 3 V   3 0 4 1/5 -5 15
VÉRTESI Lili Dhse-Pmd 4 V V   V 2 3/5 5 21
FÁBIÁN Blanka Szolnok 1 V V3 2   2 2/5 -4 13
KAZÁR Dóra Ava 3 V V V V   4/5 7 23

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
CSIAKI Dorottya Ava   V V V 4 V 4/5 9 24
SZONDI Laura Vasas Sc 4   4 V 2 2 1/5 -6 17
TÓTH Flóra Mtk 2 V   4 V V4 3/5 -1 20
KÁLMÁN Csenge Dhse-Pmd 3 3 V   3 4 1/5 -5 18
KOVÁCS Flóra Szvse V V 4 V4   1 3/5 0 19
SZABÓ Viktória Szvase 1 V 3 V V   3/5 3 19

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
HALÁSZ Evelin Tsc   4 V 4 V V 3/5 8 23
BORSODY Emma Bvsc V   V V V V 5/5 9 25
ZSEMLYE Adél Szolnok 2 3   2 V V 2/5 -3 17
KARDOS Edina Vasas Sc V 4 V   V 4 3/5 6 23
BORBÉLY Luca Mtk 1 3 2 1   2 0/5 -16 9
KESZTHELYI Zorka Ava 2 2 3 V V   2/5 -4 17

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
PETRI Renáta Ava   3 V 1 V V V 4/6 8 24
COSTE Teodora Rom-Szat V   V V V V V 6/6 14 30
PÁLINKÁS Anett Bhse 1 2   2 4 3 V 1/6 -9 17
BENEA Bianca Rom-Nagyv V 4 V   V V V 5/6 15 29
SOHAJDA Fanni Dhse-Pmd 3 3 V 0   2 V 2/6 -9 18
DUMITRU Rebeca Rom-Br 2 2 V 2 V   V 3/6 0 21
SIMON Zsófia Vasas Sc 0 2 1 4 3 1   0/6 -19 11

 
Document Engarde - 2014.05.18. 12:22:52