Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Derecske - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Derecske, 2014' október 31. péntek

Csoportok, forduló : 2.

  1 csoport GY/M At-kt AT
ROSCA Andreea Rom-Br Olimpia   2 3 1 0 2 V 1/6 -10 13
KRNÁCS Anna Ava V3   2 3 2 V 4 2/6 -7 19
TANTMAN Evelin Oms-Tata V V   V 0 V 4 4/6 5 24
CRACIUN Maria Rom-Szat V2 V 1   0 V2 0 3/6 -10 10
MUHARI Eszter Mtk V V V V   V V 6/6 26 30
CHAVIGNY Sophie Fra V 4 3 1 0   V 2/6 -2 18
DEMÉNY Kata Szvse 3 V V V 2 1   3/6 -2 21

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
PASCHEK Dorottya Mtk   V V4 V4 V 4 4/5 6 22
TÓTH Adrienn Szolnok 3   V 3 3 V 2/5 -2 19
TÁNCZOS Emma Vasas Sc 2 2   V 4 V 2/5 -3 18
GONDA Réka Vvsk 3 V 4   3 4 1/5 -3 19
KATÓ Zsófia Rom-Szat 4 V V V   V 4/5 7 24
CARCANGIU Kitti Ava V4 4 3 V 2   2/5 -5 18

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
SZABÓ Boglárka Rom-Szat   V 0 V 3 V 3/5 1 18
DUMITRU Elena Rom-Br 2   0 V2 1 V 2/5 -7 10
FAZEKAS Dalma Sz-L Bau Balaton V V   V4 V V 5/5 20 24
KÜRTI Karina Szolnok 2 1 3   1 2 0/5 -12 9
SZABÓ Dóra Szvase V V 1 V   V 4/5 9 21
VARGA Luca Vasas Sc 3 1 0 V 2   1/5 -11 11

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
LIPTHAY Hanna Sz-L Bau Balaton   V V 3 0 V 3/5 2 18
TURI Dorottya Bvsc 2   3 4 2 4 0/5 -10 15
KÁLMÁN Gyöngyvér Dhse-Pmd 3 V   V V 2 3/5 3 20
DORGAN Ingrid Rom-Br V V 4   V V 4/5 4 24
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc V3 V 0 4   V 3/5 3 17
PAKAI Patrícia Ava 3 V V 4 2   2/5 -2 19

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
BALOGH Zsófia Dve   2 4 V V V 3/5 10 21
NEKIFOR Erika Törekvés V   V V V V 5/5 21 25
STANESCU Melissa Rom-Br V 1   V V V 4/5 9 21
BÜKI Lili Szvse 0 0 1   V 2 1/5 -16 8
FÓTI Neszta Vasas Sc 0 0 2 4   V 1/5 -12 11
TOMÁSOVÁ Zuzana Svk-Kosice 1 1 0 V 3   1/5 -12 10

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
SZARVAS Rita Óbudai Fless   V 4 V 3 V 3/5 9 22
TATARU Georgiana Rom-Br 1   V V3 2 2 2/5 -8 13
KISS Astrid Rom-Szat V 4   V V V 4/5 10 24
SIMON Júlia Vasas Sc 2 2 1   0 0 0/5 -18 5
BÖDECS Pálma Oms-Tata V V 1 V   V 4/5 10 21
MÉSZÁROS Róza Sz-L Bau Balaton 0 V 3 V 1   2/5 -3 14

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
GAJDÁR Fanni Galba Ve   0 1 1 1 V 1/5 -16 8
DEBRECZENI Noémi Óbudai Fless V   4 2 V V 3/5 8 21
KÁLÓZI Anna Vvsk V V   4 3 V 3/5 3 22
WETZKER Laura Vasas Sc V V V   V V 5/5 17 25
ZOTA Diana Rom-Br V 3 V 1   V 3/5 3 19
DEMÉNY Réka Szvse 4 0 4 0 2   0/5 -15 10

 
Document Engarde - 2014.10.31. 17:58:13