Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Újonc Fiú Párbajtőr
Balatonfüred, 2016. június 18. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
VENDLER Dávid Pte-Peac   2 1 2 V 0 V 2/6 -9 15
SZABÓ András Vvsk V   3 2 2 2 3 1/6 -9 17
BEBŐK Szabolcs Bhse V V4   4 V 3 V 4/6 10 26
HAMILTON-MAIKLE Jonathan Vasas Sc V V V   V 4 V 5/6 16 29
MAGYAR Fülöp Szte-Vk 2 V 2 0   3 V 2/6 -7 17
KESZTHELYI Zsombor Ava V V V V V   V 6/6 17 30
FATSAR Domonkos Bvsc 2 V 0 0 2 1   1/6 -18 10

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
BARTKÓ Levente Mtk   V V V V V V 6/6 16 30
KONCZ Zsombor Gyavse 2   4 0 4 1 V 1/6 -13 16
BEER Alexander Tsc 3 V   1 V 4 V 3/6 -3 23
BÚS Bertalan Vvsk 1 V V   V 3 3 3/6 3 22
SZILÁGYI Martin Bhse 4 V 3 3   4 V 2/6 -4 24
KOVÁCS Kristóf Oms-Tata 3 V V V V   V 5/6 8 28
HARDI Ádám Pte-Peac 1 4 4 V 4 3   1/6 -7 21

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
GERGELY-BÁNYAI Balázs Mtk   4 2 4 V 2 V 2/6 -4 22
JOSZKIN Péter Szvse V   V V V V V 6/6 14 30
NÉMETH Zétény Sz-L Bau Balaton V 3   2 V V V 4/6 4 25
GYENES András Vasas Sc V 2 V   V V V 5/6 8 27
HEGYI Károly Bvsc 3 4 4 3   1 4 0/6 -11 19
RÉGAISZ Olivér Szte-Vk V 2 4 3 V   4 2/6 0 23
PÁSZTOR András Óbudai Fless 3 1 1 2 V V   2/6 -11 17

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
MESZÉNA Péter Pte-Peac   4 V V 2 3 V 3/6 5 24
SZARKA Barnabás Kvse V   V V V V 4 5/6 12 29
NÁDI Zsombor Szvse 0 0   0 1 0 1 0/6 -28 2
BUBÁN András Óbudai Fless 1 2 V   0 3 1 1/6 -13 12
TÓTH Gergely Törekvés V 3 V V   V V 5/6 14 28
RAFFAI Kristóf Sz-L Bau Balaton V 3 V V 2   V 4/6 7 25
SERMAN Péter Szvase 3 V V V 4 2   3/6 3 24

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
TUSJAK Adrián Kvse   V V V V 4 4/5 11 24
SCHWEIGHARDT Rajmund Oms-Tata 2   V V V 3 3/5 1 20
KOVÁCS Alex Sz-L Bau Balaton 2 3   V 3 V4 2/5 -3 17
SZAKÁL Miklós Óbudai Fless 2 3 3   4 4 0/5 -9 16
VÁRKONYI Borisz Mtk 2 3 V V   V 3/5 -1 20
KULCSÁR Viktor Vasas Sc V V 2 V 4   3/5 1 21

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
SZABÓ Bence Kvse   V V V V V 5/5 14 25
NÉMETH Ábel Szte-Vk 2   V 4 V 1 2/5 -5 17
KALÓ Ádám Sz-L Bau Balaton 0 4   V V V 3/5 -1 19
LENKEFI Soma Ava 3 V 3   0 1 1/5 -12 12
RÉGELY Domonkos Vasas Sc 3 3 4 V   3 1/5 -1 18
BRANDRETH Garret Óbudai Fless 3 V 3 V V4   3/5 5 20

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
LENDVAY Gergely Bvsc   1 3 2 V 3 1/5 -8 14
MIHÁLYI Andor Törekvés V   V V V V 5/5 18 25
OSMAN-TOUSON Maruan Mtk V 2   V V V 4/5 8 22
BARACSI László Ava V 0 4   V 1 2/5 -2 15
CSIZMADIA Barnabás Sz-L Bau Balaton 2 3 0 0   1 0/5 -19 6
ANGYAL Dániel Bhse V 1 2 V V   3/5 3 18

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
GYÖRGY Barnabás Hiper Se   V V 3 V V 4/5 8 23
FÁBIÁN Solt Óbudai Fless 2   V 0 V 1 2/5 -5 13
KLUMZER István Sz-L Bau Balaton 1 0   2 3 1 0/5 -18 7
NAGY Balázs Vvsk V V V   V V 5/5 16 25
LŐRINCZ Viktor Étc 4 3 V 2   1 1/5 -8 15
BEBŐK Bálint Bhse 3 V V 2 V   3/5 7 20

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
FARKAS Domos Pte-Peac   3 3 2 V V 2/5 2 18
KISS Balázs Dhse-Pmd V   3 V V V 4/5 6 23
KAUKER Dominik Sz-L Bau Balaton V V   V V V 5/5 18 25
ZALA Kristóf Vasas Sc V 3 0   V V 3/5 6 18
CSUTA András Szvse 0 3 1 0   V 1/5 -15 9
TAKÁCS Barnabás Óbudai Fless 1 3 0 0 4   0/5 -17 8

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
HORVÁTH Zsombor Óbudai Fless   V V V4 3 V 4/5 9 22
NARANJO-ROSALES Hunor Dve 2   4 0 1 3 0/5 -15 10
FÁBIÁN Csaba Mtk 3 V   0 0 4 1/5 -12 12
PINTÉR Szilveszter Törekvés 2 V V   3 V4 3/5 10 19
KOVÁCS Dániel Sz-L Bau Balaton V V V V4   V 5/5 15 24
LENCSÉS Dániel Hiper Se 1 V V 1 2   2/5 -7 14

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
TARDI Gábor Dve   1 3 2 V 1 1/5 -11 12
VARGA Benett Csve V   V 0 V 4 3/5 4 19
KISS Attila Sz-L Bau Balaton V 0   0 V 0 2/5 -10 10
HALMI Csongor Tsc V V V   V V3 5/5 19 23
LAKATOS Levente Szvse 4 4 2 1   3 0/5 -11 14
TREMMEL András Bhse V4 V V 1 V   4/5 9 20

 

  12 csoport GY/M At-kt AT
FEKETE Ádám Sz-L Bau Balaton   1 V V V V 4/5 9 21
SZABÓ Kristóf Mtk V   V V V V 5/5 14 25
JANZSÓ Ádám Szvase 4 3   V V V 3/5 6 22
TÁRKÁNYI Zsombor Hobbi Vse 0 4 0   1 1 0/5 -19 6
KOCZÓ Attila Szte-Vk 1 3 4 V   4 1/5 -4 17
TURÁK Balázs Csve 2 0 2 V V   2/5 -6 14

 

  13 csoport GY/M At-kt AT
CSÉRI Bence Sz-L Bau Balaton   V V 3 3 4 2/5 3 20
JANKY Bendegúz Szvse 1   3 2 1 1 0/5 -17 8
ZSIGMOND Dániel Hobbi Vse 1 V   V 4 3 2/5 -1 18
BÁLIND Bence Bvsc V V 1   V V 4/5 9 21
KOVÁCS Andor Pte-Peac V V V 1   3 3/5 1 19
BARABÁS László Kvse V V V 1 V   4/5 5 21

 

  14 csoport GY/M At-kt AT
FRIGYIK Illés Vasas Sc   1 1 V 3 2 1/5 -11 12
JÁRAI Jeromos Szvase V   1 4 V V 3/5 3 20
SZTANKOVICS György Törekvés V V   V V V 5/5 20 25
PETRÓ Levente Óbudai Fless 3 V 2   4 V 2/5 -1 19
VÁRADI Attila Sz-L Bau Balaton V 3 0 V   V 3/5 1 18
UNYI Péter Vvsk V 3 1 1 0   1/5 -12 10

 

  15 csoport GY/M At-kt AT
VARGA Norbert Dve   2 3 0 2 V 1/5 -8 12
BODOR Mihály Sz-L Bau Balaton V3   V 3 2 V 3/5 0 18
ILLISZ György Érd V 3   4 V V 3/5 7 22
RÓNA Milán Vasas Sc V V V4   V V 5/5 11 24
RUTAI Nimród Szte-Vk V V 3 4   V 3/5 8 22
BULFONI Federico Hobbi Vse 2 3 0 2 0   0/5 -18 7

 

  16 csoport GY/M At-kt AT
VARGA Bálint Pte-Peac   2 2 3 V V 2/5 -5 17
SEMERÉDY Péter Vasas Sc V   V 2 V V 4/5 4 22
HUTÁS Barna Bvsc V 3   1 3 3 1/5 -7 15
FUCHS Bence Bhse V V V   V V 5/5 16 25
KOLESZÁR Domonkos Dve 3 4 V 2   4 1/5 -5 18
PAULIK Tamás Kvse 4 4 V 1 V   2/5 -3 19

 

  17 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Benedek Sz-L Bau Balaton   V V V3 V 4 4/5 9 22
KÓ Benedek Vasas Sc 4   V V V V4 4/5 11 23
PATAKI Gergely Csve 3 0   V 4 4 1/5 -8 16
BUKVA Dávid Mtk 1 1 4   V V 2/5 -1 16
ATILLÁS Nándor Étc 0 3 V 1   0 1/5 -15 9
MERCZ Ádám Szolnok V 3 V 3 V   3/5 4 21

 
Document Engarde - 2016.06.18. 18:38:48