Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Újonc Leány Párbajtőr
Balatonfüred, 2016. június 18. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
MUHARI Eszter Mtk   V V V V V V 6/6 21 30
ZSÓTÉR Lilla Vvsk 1   4 2 V V V 3/6 -3 22
ANDRÁSFI Júlia Bvsc 1 V   3 V V V 4/6 3 24
BALOGH Bella Vasas Sc 3 V V   V V V 5/6 13 28
KATONA Emese Gyavse 2 3 2 2   V 3 1/6 -11 17
LUDMANN Jázmin Szvse 1 4 3 1 3   4 0/6 -14 16
GAJDÁR Fanni Galba Ve 1 3 2 2 V V   2/6 -9 18

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
SZABÓ Eszter Bvsc   V V V V V 3 5/6 9 28
TÓTH Petra Szvase 4   4 4 V 4 V 2/6 0 26
SIMON Júlia Vasas Sc 4 V   V V 2 3 3/6 2 24
BINDICS Bóróka Szte-Vk 1 V 2   1 0 3 1/6 -17 12
SZIGETI Szonja Vvsk 4 3 1 V   1 V 2/6 -6 19
SALAMON Réka Sz-L Bau Balaton 1 V V V V   1 4/6 5 22
TÓTH Jázmin Mtk V 3 V V 4 V   4/6 7 27

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
MOLNÁR Fanni Mtk   3 V 2 V V 4 3/6 2 24
BÜKI Lili Szvse V   V V V V V 6/6 16 30
BARABÁS Bianka Pte-Peac 1 1   1 V 1 1 1/6 -17 10
PIMPER Klaudia Sz-L Bau Balaton V 0 V   V V 0 4/6 0 20
MURVAI Emese Szte-Vk 2 3 2 3   V 1 1/6 -12 16
VARGA Luca Oms-Tata 4 3 V 4 3   1 1/6 -6 20
KÁLÓZI Anna Vvsk V 4 V V V V   5/6 17 29

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
CSEFÓ Evelin Hiper Se   1 1 0 2 4 0 0/6 -22 8
MÉSZÁROS Róza Sz-L Bau Balaton V   V 3 V V V 5/6 11 28
GONDA Réka Vvsk V 2   4 4 V3 3 2/6 0 21
SZARVAS Rita Óbudai Fless V V V   V V V 6/6 16 30
VARGA Emma Oms-Tata V 3 V 1   V 3 3/6 -1 22
TOLNAI Maja Vasas Sc V 3 0 2 2   V 2/6 -5 17
KRNÁCS Anna Ava V 3 V 4 V 0   3/6 1 22

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Vivien Óbudai Fless   V 3 4 V3 V 3/5 4 20
KÁLMÁN Nóra Pte-Peac 2   4 2 1 3 0/5 -13 12
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc V V   V V V 5/5 11 25
LÁJER Boglárka Sz-L Bau Balaton V V 4   V V 4/5 8 24
GYÖRGY Virág Hiper Se 1 V 0 1   V3 2/5 -6 10
FATSAR Sára Bvsc 3 V 3 4 2   1/5 -4 17

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
TÓTH Adrienn Szolnok   V 3 V V 0 3/5 0 18
KISS Emma Szvse 2   3 V 3 V 2/5 -2 18
WETZKER Laura Vasas Sc V V   V 4 V3 4/5 4 22
BAKK Sára Szvase 4 1 4   V 2 1/5 -7 16
TANTMAN Evelin Oms-Tata 2 V V 3   V 3/5 1 20
PRUZSINA Panna Tsc V 4 3 V 2   2/5 4 19

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
CSEH Ida Vasas Sc   1 V V V 3 3/5 3 19
PASCHEK Dorottya Mtk V   4 4 V4 V 3/5 4 22
GÁLFI Linda Pte-Peac 2 V   V 3 4 2/5 -4 19
DEMÉNY Kata Szvse 1 V 4   3 4 1/5 -7 17
MOHI Csilla Tsc 3 3 V V   2 2/5 -2 18
BÖDECS Pálma Oms-Tata V 4 V V V   4/5 6 24

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Mira Mtk   1 V 3 V V 3/5 -1 19
LIPTHAY Hanna Vasas Sc V   V V V V 5/5 13 25
KOLLÁR Kincső Szvse 4 4   V V V 3/5 5 23
TÓTHMÁTYÁS Zsófia Osc V 3 4   V V 3/5 4 22
SÜTŐ Lilla Tsc 3 2 3 4   V 1/5 -5 17
LIPICS Franciska Pte-Peac 3 2 1 1 2   0/5 -16 9

 
Document Engarde - 2016.06.18. 18:45:58