Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Újonc Fiú Párbajtőr
Balatonfüred, 2017. június 18. vasárnap

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
SZABÓ Domonkos  SZVASE    3 2 2 0 2 1 0.000 -20 10
MEGGYES Márton  SZTE-VK  V   1 2 3 3 1 0.167 -13 15
KÓ Benedek  VASAS SC  V V   V V 2 V 0.833 12 27
CSUTA András  SZVSE  V V 3   1 V V 0.667 2 24
BEBŐK Szabolcs  BHSE  V V 4 V   V V 0.833 16 29
PILLER Barnabás  CSVE  V V V 4 3   V 0.667 10 27
FATSAR Domonkos  BVSC  V V 0 4 1 0   0.333 -7 15

 

  Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
TUSJAK Adrián  KVSE    V V V V V V 1.000 20 30
KOVÁCS Alex  SZ-L BAU BALATON  0   V V V V3 V3 0.833 9 21
JAJECNIK Marcell  SZVSE  1 1   3 2 1 3 0.000 -19 11
VARGA-LABÓCZKI Vazul  VVSK  1 0 V   3 2 3 0.167 -14 14
HASSAN MALALLA Szultán  VASAS SC  1 2 V V   4 V 0.500 1 22
TARDI Gábor  DVE  4 2 V V V   V 0.667 11 26
NÓTÁROS Lajos  BÉKESSY DEBRECEN  3 2 V V 1 0   0.333 -8 16

 

  Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON    V V V V V V 1.000 26 30
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  1   V 4 4 V V 0.500 0 24
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  1 4   3 1 V 2 0.167 -11 16
LENCSÉS Dániel  HIPER SE  1 V V   4 V 0 0.500 -5 20
JORDÁN Levente  VASAS SC  0 V V V   V 0 0.667 -2 20
TÓT Benjámin  SZTE-VK  1 3 2 3 3   3 0.000 -15 15
PAULIK Tamás  KVSE  0 2 V V V V   0.667 7 22

 

  Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
PAPANITZ Ákos  BHSE    V V V V V V 1.000 20 30
SZÉLL Sámuel  BÉKESSY DEBRECEN  4   4 V V V V 0.667 12 28
BAGYULA László  VASAS SC  1 V   4 V V V 0.667 7 25
FRANK Csaba  BVSC  4 2 V   V V 1 0.500 0 22
SZÉLIG Péter  PTE-PEAC  0 1 0 2   0 V 0.167 -20 8
KOLLARITS Olivér  SZVASE  0 0 4 1 V   V 0.333 -8 15
ANDRÁSI Kristóf  ÉTC  1 3 0 V 3 3   0.167 -11 15

 

  Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
MERCZ Ádám  SZOLNOK    3 V 4 V V V 0.667 11 27
SEMERÉDY Péter  VASAS SC  V   V V V V V 1.000 18 30
MARCUS Krisztián  SZ-L BAU BALATON  2 1   V 4 4 1 0.167 -11 17
VARGA Norbert  DVE  V 2 3   V 4 4 0.333 -5 23
KEMECSEI Kornél  GYAVSE  3 2 V 4   V V4 0.500 -3 23
TÓTH Viktor  SZVSE  1 3 V V 4   4 0.333 -6 22
NAGY Nándor  VVSK  0 1 V V 3 V   0.500 -4 19

 

  Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
SCHWEIGHARDT Rajmund  OMS-TATA    V4 3 V V 0 V 0.667 3 22
VIGH Balázs  SZVSE  2   1 3 V 0 1 0.167 -15 12
KÓ Ágoston  BVSC  V V   V V V V 1.000 17 30
PAPP Dávid  ÓBUDAI FLESS  2 V 2   4 2 V 0.333 -6 20
MAGYAR Máté  MTK  2 3 3 V   3 V 0.333 -6 21
VAJGEL Pál  KVSE  V V 2 V V   V 0.833 16 27
FRIEDAY Noah  VASAS SC  3 V 2 3 3 1   0.167 -9 17

 

  Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
TÁRKÁNYI Zsombor  HOBBI VSE    3 4 0 4 V4 V 0.333 -7 20
TOMOJZER Péter  BVSC  V   4 2 2 4 V 0.333 -5 22
ALBERT Márk  OSC  V V   1 V 4 V 0.667 2 25
BUKVA Dávid  MTK  V V V   1 V V 0.833 16 26
KOVÁCS Gergely  OMS-TATA  V V 3 V   V V 0.833 12 28
WALKER Joshua  VASAS SC  3 V V 1 3   3 0.333 -7 20
TÓTH Zsombor  SZVSE  4 4 2 1 1 V   0.167 -11 17

 

  Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
GÖMÖRI Levente  MTK    V V V 4 3 2 0.500 0 24
HANGYÁSI Ádám  CSVE  3   4 4 1 V 2 0.167 -9 19
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS  3 V   V 2 2 3 0.333 -4 20
VÁRADI Bence  TSC  3 V 0   3 0 4 0.167 -14 15
CSÉRI Bence  SZ-L BAU BALATON  V V V V   V V 1.000 17 30
BARACSI László  AVA  V 3 V V 1   V 0.667 5 24
ZSIGMOND Dániel  HOBBI VSE  V V V V 2 4   0.667 5 26

 

  Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
BUBÁN András  ÓBUDAI FLESS    V 3 V 4 V 3 0.500 5 25
MÁRIÁN Ábel  TSC  0   2 V 3 2 4 0.167 -13 16
HORVÁTH Soma  GYULA  V V   V V V V 1.000 19 30
BARABÁS László  KVSE  3 4 2   0 4 2 0.000 -15 15
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V 3 V   V 1 0.667 7 24
MENYHÁRD Levente  MTK  2 V 0 V 0   3 0.333 -11 15
FARKAS Domos  PTE-PEAC  V V 1 V V V   0.833 8 26

 

  Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
HUTÁS Barna  BVSC    4 V V V 3 V 0.667 7 27
CSABAI Máté  OMS-TATA  V   V 3 4 4 V 0.500 3 26
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS  1 3   3 2 3 0 0.000 -18 12
JANZSÓ Ádám  SZVASE  4 V4 V   V 3 V 0.667 8 26
DUNAY Máté  MTK  3 V V 3   V V 0.667 4 26
RÉGELY Domonkos  VASAS SC  V4 V V V4 4   V3 0.833 5 25
BUDAI Levente  TSC  3 2 V 0 2 2   0.167 -9 14

 

  Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
SZAJKOVITS Ádám  VVSK    1 4 4 3 2 1 0.000 -15 15
BARTKÓ Zalán  MTK  V   V 4 V 4 V 0.667 11 28
KIMPIÁN Ákos  CSVE  V 4   4 V 3 3 0.333 -1 24
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V V   1 1 4 0.500 -6 21
LŐRINCZ Viktor  ÉTC  V 0 1 V   4 4 0.333 -5 19
RUTAI Nimród  SZTE-VK  V V V V V   2 0.833 8 27
GYENES András  VASAS SC  V 2 V V V V   0.833 8 27

 

  Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
NÁDI Zsombor  SZVSE    3 V 2 4 V V 0.500 2 24
ÁRVAI Zsombor  SZ-L BAU BALATON  V   3 4 2 2 V 0.333 -5 21
DÉNES Domonkos  ÉTC  2 V   4 1 V 3 0.333 -7 20
SASS Ádám  OMS-TATA  V V V   2 2 V 0.667 0 24
BÍRÓ Bence  BHSE  V V V V   4 V 0.833 13 29
LENDVAY Gergely  BVSC  3 V 4 V V   3 0.500 2 25
KRNÁCS Tamás  AVA  2 3 V 4 2 V   0.333 -5 21

 

  Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
SZALAI Ármin  SZVSE    3 4 2 2 0 0.000 -14 11
JÁRAI Jeromos  SZVASE  V   V V V 3 0.800 8 23
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  V 3   0 4 1 0.200 -11 13
SOMODY Soma  MTK  V 3 V   V 3 0.600 8 21
HERCZEG Martin  OMS-TATA  V 1 V 1   4 0.400 -5 16
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V V V V V   1.000 14 25

 

  Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
NÓTÁROS Balázs  BÉKESSY DEBRECEN    3 2 1 1 V V 0.333 -6 17
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas  VASAS SC  V   V 4 V V4 V 0.833 7 28
ATILLÁS Nándor  ÉTC  V 3   3 2 3 V 0.333 -1 21
KOVÁCS Kristóf  OMS-TATA  V V V   V V V 1.000 11 30
KOLESZÁR Domonkos  DVE  V 3 V 4   V V 0.667 8 27
SINKA Gáspár  VVSK  1 3 V 3 4   V 0.333 -2 21
HELMRICH Márton  SZVSE  2 4 0 4 2 1   0.000 -17 13

 

  Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
KLUMZER István  SZ-L BAU BALATON    4 V4 V 0 3 0.400 -4 16
KULCSÁR Viktor  VASAS SC  V   V V V 3 0.800 11 23
SZABÓ Benedek  SZVSE  2 0   1 0 1 0.000 -20 4
CSEKE Balázs  DVE  3 1 V   2 V 0.400 -3 16
VÁRKONYI Borisz  MTK  V 2 V V   V 0.800 13 22
ATARCHVILI Lior  HOBBI VSE  V V V 3 2   0.600 3 20

 
Document
engarde-escrime - 2017.06.18. 10:57:33
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently